|

Podmínky

   • Užívání osobních motorových vozidel je v souladu s příslušnými ustanoveními § 2201 a násl. a § 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

     

   • Všeobecné podmínky pro užívání osobních motorových vozidel (dále také VPUOMV) se po uzavření smlouvy o nájmu osobního vozidla (dále také nájemní smlouva nebo smlouva) stávají její nedílnou součástí a jsou tak závazné pro obě smluvní strany s tím, že ujednání obsažená ve smlouvě o nájmu osobního vozidla mají přednost před ujednáními obsaženými ve VPUOMV. Věci neupravené ve smlouvě o nájmu osobního vozidla nebo ve VPUOMV se pak řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

     

   • Denní sazba

    Denní sazbou se rozumí doba v délce 24 hodin od počátku pronájmu osobního vozidla. Při překročení této doby o více než 1 hodinu bude účtována další denní sazba. Minimální účtovaná doba pronájmu osobního vozidla je 24 hodin.

     

   • Krátkodobý a dlouhodobý pronájem

    Dlouhodobým pronájmem se rozumí pronájem osobního vozidla v délce alespoň jednoho měsíce. V opačném případě se jedná o krátkodobý pronájem.

     

   • Podmínky pronájmu

    Osobní vozidlo se pronajímá fyzickým osobám starším 21 let na základě jejich objednávky a po předložení platného občanského a řidičského průkazu a potvrzení o zaměstnání (nebo kopie pracovní smlouvy, výplatního lístku aj.). Právnickým osobám se osobní vozidlo pronajímá na základě telefonické objednávky nebo písemné objednávky, která musí být opatřena razítkem právnické osoby a podpisem osoby, která je oprávněna dle vnitřních předpisů za právnickou osobu objednávku podepsat. Po takto učiněné objednávce je právnická osoba povinna neprodleně doložit aktuální výpis z obchodního rejstříku a seznam osob a jejich občanských a řidičských průkazů, které budou osobní vozidlo užívat.

     

   • Vratná kauce

    Vratná kauce bude vybrána v hotovosti před zapůjčením vozidla a následně vrácena po převzetí vozu. Složenou kauci nebo její část může pronajimatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. nedotankování, poškození vozu, další ujeté kilometry nad denní či měsíční limit kilometrů, aj.). Vratná kauce se nevztahuje  na náhradní vozy.

     

   • Nájemní smlouva

    Smlouva o nájmu osobního vozidla se uzavírá vždy na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu, pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak. Smlouva o nájmu osobního vozidla zaniká uplynutím sjednané nájemní doby, dohodou nebo výpovědí jedné ze smluvních stran. Dobu pronájmu lze prodloužit, a to na základě žádosti klienta oznámené pronajímateli nejpozději do 24 hodin před uplynutím doby, na kterou byla smlouva původně sjednána, a za podmínky, že pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu. U krátkodobého i dlouhodobého pronájmu je klient povinen uhradit nájemné předem nejpozději ke dni uzavření nájemní smlouvy, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud bude nájemné hrazeno na základě pronajímatelem vystavené faktury, je splatnost faktury 15 dní ode dne jejího vystavení. Klient je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z uzavřené smlouvy. Klient je povinen vrátit osobní vozidlo včetně veškerého příslušenství, dokumentů a klíčů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V případě nezaplacení jakékoliv pohledávky na nájemném je pronajímatel oprávněn smlouvu o nájmu osobního vozidla vypovědět s desetidenní výpovědní dobou, kdy výpovědní doba běží dnem doručení výpovědi klientovi. V případě nevrácení osobního vozidla včas na dohodnutém místě, je pronajímatel oprávněn začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení osobního vozidla, především vyslat pro osobní vozidlo zásahovou skupinu. Klient bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit výši nájemného za pronájem osobního vozidla v důsledku nepředpokládaných změn nákladů, zejména při změně výše silniční daně, změně DPH atd. Takováto změna bude klientovi písemně oznámena. Takto nově stanovené nájemné je pak klient povinen hradit od prvého dne příslušného kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém bylo klientovi doručeno oznámení o změně výše nájemného.

     

   • Podmínky užívání osobního vozidla

    Pronajímané osobní vozidlo mohou užívat a řídit pouze klient a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu osobního vozidla nebo v její příloze. Klient zcela odpovídá za jednání osob, kterým umožní užívání pronajatých osobních vozidel nebo jim umožní k nim přístup, kdy se současně zavazuje tyto osoby seznámit s podmínkami užívání osobních vozidel uvedených v nájemní smlouvě a v těchto VPUOMV. Všechny práva a povinnosti vyplývající pro klienta z uzavřené nájemní smlouvy a z těchto VPUOMV se vztahují i na osoby, kterým umožní užívání pronajatých osobních vozidel nebo jim umožní k nim přístup. Klient je povinen při provozu pronajímaného osobního vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Klient se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu osobního vozidla. Klient nesmí řídit osobní vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce nebo takové osobě přenechat osobní vozidlo k řízení. Klient se nesmí zúčastňovat s osobním vozidlem závodů, soutěží a podobných akcí a provádět přepravu osob a nákladu pro cizí potřebu za peněžitou úhradu. Dále nesmí osobní vozidlo používat k tlačení nebo vlečení jiných vozidel, přívěsů (přívěsy mohou tahat jen osobní vozidla vybavená tažným zařízením) či jiných předmětu a provádět na vozidle jakékoliv změny či úpravy. Osobní vozidlo bude výhradně užíváno na běžných pozemních komunikacích. Jízda na veřejných či uzavřených okruzích není povolena. Pokud klient poruší jakoukoliv výše uvedenou povinnost, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat klientovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Klient je povinen zabezpečit osobní vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat klíče, dokumenty a jiné věci v osobním vozidle na viditelném místě a osobní vozidlo řádně uzamknout. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k osobnímu vozidlu za účelem kontroly, zda je klient užívá řádným způsobem v souladu se smlouvu a VPUOMV. Osobní vozidla určená k pronájmu se předávají klientovi v bezvadném technickém stavu, umytá a vybavená příslušenstvím odpovídajícím právním předpisům v oblasti silničního provozu. Klient je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na osobním vozidle během užívání projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost klient nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost osobní vozidlo užívat. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného užívání osobního vozidla nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání osobního vozidla anebo porušením podmínek smlouvy o nájmu movitých věcí nebo podmínek VPUOMV či už klientem nebo osobami, kterým klient umožnil k osobnímu vozidlu přístup. Při pronájmu osobního vozidla je klient povinen kontrolovat stav a teplotu chladicí kapaliny, oleje a nahuštění pneumatik. Při dlouhodobém pronájmu je klient povinen přistavit osobní vozidlo jednou měsíčně ke kontrole jeho technického stavu, případně umožnit jeho běžnou údržbu, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Pokud doba servisních prací přesáhne 24 hodin, má klient nárok na náhradní osobní vozidlo po dobu servisu. To platí i pro krátkodobý pronájem. V případě, že osobní vozidlo během pronájmu dosáhne počet kilometrů určený výrobcem osobního vozidla pro servisní prohlídku, je klient povinen osobní vozidlo neprodleně přistavit ke kontrole. Pokud tak neučiní, je odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne pronajímateli v souvislosti s nedodržením této podmínky pro řádné užívání osobního vozidla. Při vrácení osobního vozidla musí být osobní vozidlo v čistém stavu. Úmyslné poškození nebo manipulace s tachometrem (např. jeho vypojení z činnosti) bude mít za následek zahájení trestního stíhání proti klientovi. Klient může nechat provést opravu na osobním vozidle v hodnotě do 500,- Kč bez souhlasu pronajímatele. K nezbytné opravě vozu v hodnotě nad 500,- Kč je pak nutný předchozí písemný souhlas pronajímatele, přičemž náklady na takovou opravu musí být klientem řádně doloženy. Dojde-li bez viny klienta k poruše osobního vozidla a jeho nezpůsobilosti k jízdě, pronajímatel uhradí náklady spojené s přepravou osobního vozidla do provozovny pronajímatele.

     

   • Pojištění
    V ceně pronájmu osobního vozidla je zahrnuto zákonné pojištění, havarijní pojištění s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč) a pojištění proti odcizení vozu (spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč) a případná jiná pojištění dle smlouvy o nájmu movitých věcí. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které předaly řízení osobního vozidla jiné osobě, nebo bylo-li osobní vozidlo řízeno osobou nerespektující ustanovení § 3 zákona č. 361/2000 Sb.

     

     

   • Nehoda, poškození a odcizení osobního vozidla

    V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení osobního vozidla či jeho části (bez ohledu na to, zda je klient zavinil či nikoliv) je klient povinen přivolat POLICII ČR, aby nehodu vyšetřila a vydala klientovi potvrzení o šetření dopravní nehody, případně potvrzení o jeho výsledku, které je klient povinen předat pronajímateli. Klient je povinen ihned oznámit pronajímateli  škodní událost týkající se pronajatého osobního vozidla, vypsat s dalšími účastníky dopravní nehody eurodokument (záznam nehody) a nechat dokument řádně podepsat. Nemůže-li osobní vozidlo pokračovat v jízdě,  musí být zabezpečena jeho úschova před dalším poškozením nebo odcizením (u Policie ČR, v autoservise apod.).

     

   • Teritoriální omezení užívání osobního vozidla 

    Klient je oprávněn užívat osobní vozidlo na území států Evropské unie s výjimkou Bulharska a Rumunska a dále na území Švýcarska, Lichtenštejnska a Norska. Na území jiných států může nájemce předmět nájmu užívat jen na základě písemného souhlasu pronajimatele.

     

   • Pohonné hmoty

    Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně pronájmu vozu. Pohonné hmoty si je klient povinen hradit na své vlastní náklady, a to po celou dobu pronájmu. Osobní Vozidlo se vždy klientovi předá s plnou nádrží a klient je povinen osobní vozidlo vrátit s plnou nádrží zpět. Neučiní-li tak, bude klientovi účtován poplatek za nedotankování PHM podle platného ceníku.

     

   • Asistenční služba, náhradní osobní vozidlo

    V ceně pronájmu vozidla je zahrnuta asistenční služba, která poskytuje silniční službu včetně mechanika, odtahovou službu a přistavení náhradního vozu do 24 hodin při nehodě nebo závadě klientem nezaviněné. V případě nehody či závady zaviněné klientem je asistenční služba účtována podle platného ceníku pronajímatele (doprava vozidla zpět do provozovny společnosti).

     

   • Nájemné a poplatky související s pronájmem  

    Nájemné a poplatky související s pronájmem osobních vozidel jsou stanoveny podle ceníku ČCÚ obor 969 21 – půjčování automobilů, smluvní ceny.

     

   • Pokud se ve smlouvě o nájmu movitých věcí nebo ve VPUOMV uvádí slovo „klient“, rozumí se tím rovněž nájemce.

     

   • Zvláštní ujednání

    Pokud při dlouhodobém pronájmu dojde ze strany klienta k ukončení nájemní smlouvy formou výpovědi, je klient povinen uhradit pronajímateli částku odpovídající nájemnému, které by připadalo uhradit, kdyby nájem skončil uplynutím sjednané doby, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

     

   • Klient potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj pronajímatel získal v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, uchová v evidenci po dobu, po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy a po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmu pronajímatele, a že tyto údaje bude pronajímatel využívat výhradně pro zajišťování svých potřeb, zejména pro účely spravování nájemní smlouvy, nabízení dalších služeb, popřípadě vymáhání pohledávek po klientovi, přičemž uvedené služby mohou zajišťovat pro pronajímatele třetí osoby.